Учебник по Delphi

Промоция: -30% на учебника по Delphi!

Поръчай учебник

През октомври 2008 г. излезе от печат и третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране с Delphi.

В него са добавени много нови примерни задачи за обектноориентирано, визуално и събитийно програмиране, подходящи за ученици. На диска може да намерите още анимирани алгоритми в помощ на учителите по Информатика, а също така курсови работи на австрийски студенти, направени в рамките на курса, който авторът изнесе през юни 2008 г. в Линц, Австрия.

В първа глава на ръководството се описват новите възможности на Object Pascal, а така също и такива, които са присъствали в Borland Pascal, но поради различни причини не са били включени в учебника за програмиране на Паскал.

Втора глава е въведение в обектноориентираното програмиране

Трета глава запознава читателя с възможностите на визуалното и събитийното програмиране. Разгледани са някои основни визуални компоненти и събития като са включени в подходящи примерни задачи.

Четвърта глава е посветена на компютърната графика. Обяснени са начините за изобразяване графиките на равнинни криви представени като функция на една променлива, параметрично или в полярни координати. Описани са основните операции над графични обекти – транслация, симетрия, мащабиране и ротация. Дадени са методи за компютърна анимация. Реализиран е графичен редактор, с който са направени рисунките на кориците на учебниците.

Основна цел на автора е не да описва пълните възможности на DELPHI в една книга. От една страна това е невъзможно. От друга страна абсолютно излишно за читател навлизащ в обектноориентираното програмиране. Усвояване на основните концепции на този стил на програмиране е водещо при написване на книгата. От тази гледна точка втора глава е най-важна и в нея са добавени нови примери. Задачите в края на тази глава са подбрани така, че да могат да се решават на части след усвояването на всяка отделна точка от главата. Така например след “2.4. Деклариране на класове от обекти” могат да се декларират първите класове (които нямат предшественици) и да се дефинират техните методи. След “2.5. Наследяване” – да се декларират техните наследници и т.н. След усвояване на последната точка “2.9. Полиморфизъм”, тези задачи могат да се решават изцяло.

Учебникът е придружен с диск. Докато в предишните книги това не беше наложително и програмите можеха да се набират на ръка, то тук дискът задължително придружава печатното издание. Причината за това е липсата на разпечатка на *.dfm файловете за да не заемат излишно пространство. В учебника са отпечатани само *.pas файловете и са подробно обяснени. На диска може да намерите още икони, курсори и допълнителни програми, реализирани като курсови работи в рамките на първия спецкурс по обектноориентирано програмиране с DELPHI, който се проведе през третия триместър на учебната 2002/2003 година.

Може да получите ръководството по пощата. При заявка за количества над 10 бр., за разпространение в учебни центрове, курсове, училища - добри отстъпки!

 Поръчка на учебник