През септември 2017 г. излезе от печат нова книга от поредицата за изучаване на съвременните методи и средства за програмиране. Представлява увод в програмирането детайлно илюстриран с примери на езика С#. Многобройните подробно обяснени учебни задачи дават възможност да се прилага методът за обучение чрез практика (learning by doing). Броят на задачите и тестовете надхвърля 450.

Учебникът е предназначен за подпомагане на обучението по програмиране във ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, учителските квалификации и преквалификации, математическите гимназии, техникумите със засилено изучаване на информатика, ученическите школи по компютърна информатика, а така също за подготовка на  кандидатстудентски изпити по информатика. 

Авторът на учебниците Христо Крушков е професор в катедра "Софтуерни технологии" при ФМИ на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ". Настоящите учебни помагала са резултат от дългогодишния му опит в областта на компютърната информатика и методиката на преподаването й.

Има много хубави книги по програмиране, но в малко от тях е приложено достатъчно количество задачи, така необходими за изграждане и развиване на професионални умения, затова във всяко ръководство задачите са над 400. Много от тях са решени и предоставени на този сайт. Те могат да послужат на:

- студентите в подготовката им за семестрални държавни изпити;

- учениците в подготовката им за кандидатстудентски изпити, олимпиади и други състезания по информатика;

- учители, които искат да поднесат материала интересно и задълбочено;

Кратка биография

Проф. д-р Христо Димитров Крушков (1962 г. - 2019 г.) е роден на 11 юли 1962 г. в гр. Пловдив. Завършва през 1980 г. ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански с пълно отличие и златна значка. През 1986 г. получава отлична диплома в Математическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" като придобива квалификация математик със специализация информатика. В края на 1986 спечелва конкурс за редовен асистент в катедра „Изчислителна математика и теория на вероятностите“ в същия факултет.

През 1998 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

От 2002 г. е доцент по информатика. От 2007 г. до 2015 г. е зам.-декан на Факултета по математика и информатика при ПУ, отговарящ за учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове.

От май 2015 г. е зам.-ректор на ПУ, отговарящ за информационната инфраструктура, системата за качество и акредитация, изнесено обучение. През 2016 г. заема академичната длъжност „професор“ в катедра „Софтуерни технологии“ на ФМИ при ПУ. Научните му интереси са в областта на компютърната лингвистика и активното обучение. Автор е на редица учебници по програмиране. Бил е гост лектор на университети в Уулвърхямптън, Линц, Будапеща и Сегед.

Има редица научни публикации и над 50 цитирания. Списък с публикации можете да намерите на следните адреси:

1. Google Наука

2. Research Gateway

През януари 2008 г. излезе от печат шестото преработено и допълнено издание на учебника за програмиране на Паскал. В него са добавени повече задачи за подготовка за кандидатстудентски изпити по Информатика. Решени са и голяма част от задачите от предишните издания, включително и всички задачи от кандидатстудентски изпити до 2007 година включително. На диска ще намерите и задачите от 2008 и 2009 година.

Учебникът за Паскал поставя началото на поредица по програмиране, с която се цели да се започне изучаването на простите типове данни и управляващи конструкции в процедурното програмиране и да се стигне до съставните обекти и обработка на събития в събитийното и визуално програмиране. Като основен език в поредицата е избран Борланд Паскал (БП) – диалект на езика Паскал, реализиран от фирмата BORLAND.

-- ИЗЧЕРПАН --

През септември 2010 г.излезе от печат третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране на езика C++. Изучаването на този език е изключително актуално днес поради следните причини:
1. Този език е пример за еволюционното развитие на методите и средствата за процедурно и обектно-ориентирано програмиране.
2. От самото си създаване езикът предлага добре развит апарат от абстрактни структури от данни , удобен за моделиране на различни предметни области.
3. С++ се наложи като най-използвания език за програмиране и познаването му е необходимост за всеки професионалист.
4. Езикът е стандартизиран и за него са достъпни компилатори за всяка компютърна марка и модел.

Учебник по Delphi

Промоция: -30% на учебника по Delphi!

Поръчай учебник

През октомври 2008 г. излезе от печат и третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране с Delphi.

В него са добавени много нови примерни задачи за обектноориентирано, визуално и събитийно програмиране, подходящи за ученици. На диска може да намерите още анимирани алгоритми в помощ на учителите по Информатика, а също така курсови работи на австрийски студенти, направени в рамките на курса, който авторът изнесе през юни 2008 г. в Линц, Австрия.

В първа глава на ръководството се описват новите възможности на Object Pascal, а така също и такива, които са присъствали в Borland Pascal, но поради различни причини не са били включени в учебника за програмиране на Паскал.